Privacy-verklaring

Algemeen

Patricia de Groot, gevestigd aan Poldermolen 15, 3642 AA Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://patriciadegroot.nl 
Poldermolen 15
3642 AA Mijdrecht 
tel. 0297 – 28 10 28

Patricia de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Patricia de Groot. Zij is te bereiken via info@patriciadegroot.nl.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

Patricia de Groot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt op de volgende plaatsen: via het contactformulier op de pagina https://patriciadegroot.nl/contact/, via het formulier aanmelden voor nieuwsbrief in de header van de website, via het formulier aanmelden/informatie op de pagina https://patriciadegroot.nl/aanmelden-informatie, via het formulier gratis e-book innerlijk leiderschap in de sidebar van de website en via de winkel https://patriciadegroot.nl/winkel/.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Geslacht
– Naam (Voornaam, achternaam, tussenvoegsel)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens. Patricia de Groot heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@patriciadegroot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamelen wij persoonsgegevens?

Patricia de Groot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Bestelde producten te kunnen versturen
– Ten behoeve van onze administratieve en fiscale verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Patricia de Groot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Patricia de Groot) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Patricia de Groot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegeven Termijn Reden
Geslacht Tot opzegging Om contact te kunnen leggen met de juiste aanspreekvorm
Naam Tot opzegging Om contact te kunnen leggen en wegens administratieve en fiscale verplichtingen
Telefoonnummer Tot opzegging Om contact te kunnen leggen
E-mail Tot opzegging Om contact te kunnen leggen en wegens administratieve en fiscale verplichtingen
adresgegevens Tot opzegging Om contact te kunnen leggen en wegens administratieve en fiscale verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Patricia de Groot verstrekt geen gegevens van jou aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Patricia de Groot gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Patricia de Groot en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@patriciadegroot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Deze kopie zal door ons onmiddellijk na het verstrekken van de gegevens worden verwijderd uit al onze systemen.

Patricia de Groot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Patricia de Groot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@patriciadegroot.nl.

Deze privacy-verklaring is opgesteld op 26 juni 2018 en is sindsdien van kracht.