Algemeen

Patricia de Groot, gevestigd aan Van Dijklaan 22, 1427 AE Amstelhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://patriciadegroot.nl
Van Dijklaan 22
1427 AE  Amstelhoek
tel. 0297 – 28 10 28

Patricia de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Patricia de Groot. Zij is te bereiken via info@patriciadegroot.nl.

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens

Patricia de Groot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurt op de volgende plaatsen: via het contactformulier op de pagina https://patriciadegroot.nl/contact/, via het formulier aanmelden voor nieuwsbrief in de header van de website, via het formulier aanmelden/informatie op de pagina https://patriciadegroot.nl/aanmelden-informatie, via het formulier gratis e-book innerlijk leiderschap in de sidebar van de website en via de winkel https://patriciadegroot.nl/winkel/.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Patricia de Groot verwerk:
– Geslacht
– Naam (Voornaam, achternaam, tussenvoegsel)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– adresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Patricia de Groot verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens. Patricia de Groot heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Patricia de Groot kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Patricia de Groot zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@patriciadegroot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamel ik persoonsgegevens?

Patricia de Groot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Bestelde producten te kunnen versturen
– Ten behoeve van onze administratieve en fiscale verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Patricia de Groot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Patricia de Groot) tussen zit.

Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens?

Patricia de Groot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Patricia de Groot hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegeven Termijn Reden
Geslacht Tot opzegging Om contact te kunnen leggen met de juiste aanspreekvorm
Naam Tot opzegging Om contact te kunnen leggen en wegens administratieve en fiscale verplichtingen
Telefoonnummer Tot opzegging Om contact te kunnen leggen
E-mail Tot opzegging Om contact te kunnen leggen en wegens administratieve en fiscale verplichtingen
adresgegevens Tot opzegging Om contact te kunnen leggen en wegens administratieve en fiscale verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Patricia de Groot verstrekt geen gegevens van jou aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Patricia de Groot gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Patricia de Groot gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Patricia de Groot hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

E-mailmarketing

Patricia de Groot is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Momenteel onderzoeken wij hoe dit het beste kan worden ondervangen. Patricia de Groot heeft privacy zeer hoog in het vaandel staan en probeert er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als Patricia de Groot een passende oplossing heeft, zullen wij je hierover informeren via deze privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Patricia de Groot en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben  in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@patriciadegroot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Patricia de Groot jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Patricia de Groot reageert zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek. Deze kopie zal door mij onmiddellijk na het verstrekken van de gegevens worden verwijderd uit al mijn systemen.

Patricia de Groot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveilig ik de persoonsgegevens?

Patricia de Groot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@patriciadegroot.nl.

Deze privacy-verklaring is opgesteld op 26 juni 2018 en is sindsdien van kracht.