ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING, COACHING & ADVIES

 1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van Patricia de Groot en hebben betrekking op alle werkzaamheden zijnde training, coaching en advies.

2. Toepasselijkheid
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes
Alle door Patricia de Groot gedane offertes zijn vrijblijvend. De geldigheid van offertes bedraagt 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Na afloop van de gestelde termijn kunnen geen rechten meer aan de offerte worden ontleend.

4. Totstandkoming opdracht
Een opdracht wordt mondeling overeengekomen, geschiedt door aanmelding via e-mail, door aanmelding via de website, of komt tot stand door het wederzijds ondertekenen van een offerte of opdrachtbevestiging en is bindend. Alle houden tevens in het naleven van de Algemene Voorwaarden van Patricia de Groot.

Indien de offerte niet op enigerlei wijze door Opdrachtgever wordt bevestigd en Patricia de Groot toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van Opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

5. Uitvoering van de opdracht
Patricia de Groot zal zich inspannen om de opdracht naar beste vermogen uit te voeren en zal de uiterste zorgvuldigheid betrachten in de uitvoering van de opdracht, overeenkomstig de opdracht.

De Opdrachtgever zal zorgen voor alle nuttige en relevante gegevens nodig voor het uitvoeren van de opdracht en staat in voor de juistheid van deze gegevens.

Indien bij aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten en omstandigheden voordoen die de opdracht of het resultaat negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Patricia de Groot en Opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

6. Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht
Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.

Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kunnen beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Patricia de Groot het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

7. Vertrouwelijkheid
Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen vooraf als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patricia de Groot aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Patricia de Groot.

8. Materialen en auteursrecht
Alle gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal aan Opdracht- gever zijn en blijven eigendom van Patricia de Groot. Zonder uitdrukkelijke toestemming is Opdrachtgever niet gerechtigd het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

9. Persoonsregistratie
Alle persoonsgegevens worden door Patricia de Groot slechts opgeslagen en gebruikt om Opdrachtgevers en deelnemers op de hoogte te houden van alle activiteiten en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Zie de website voor de Privacy verklaring.

 10. Annulering
In het geval van een tweedaagse sessie en training:

  • Opdrachten kunnen tot 6 weken (30 werkdagen) voor een overeengekomen datum van uitvoering kosteloos worden geannuleerd;
  • bij annulering tussen 6 weken en 3 weken (30 en 15 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen datum is 50% van het totaal bedrag verschuldigd;
  • bij annulering binnen 3 weken (15 werkdagen) voor aanvang van de overeengekomen datum is 100% van het totaal bedrag verschuldigd;
  • partiële annulering is uitgesloten.

 In het geval van individuele coaching- en adviesgesprekken:

  • Individuele coaching- en adviesgesprekken kunnen tot 48 uur voor overeengekomen datum en tijdstip (kosteloos) geannuleerd worden. Bij annulering binnen 48 uur voor overeengekomen datum en tijdstip is 100% van het voor de sessie overeengekomen bedrag verschuldigd.
  • Partiële annulering is uitgesloten.

 11. Betaling
In het geval van een tweedaagse sessie en training geschiedt facturatie direct na de ondertekening van de opdrachtbevestiging en/of uitvoering van het intake gesprek, zijnde de start van uitvoering van de opdracht.

In het geval van een tweedaagse sessie en training(en) dient de factuur in ieder geval te zijn voldaan 3 weken (15 werkdagen) voor aanvang van de sessie of training.

In het geval van een in-company traject dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt en voldaan te zijn uiterlijk 3 weken (15 werkdagen) voor aanvang van het traject.

Na aanvang en deelname aan een tweedaagse sessie of training is, ongeacht de reden, geen restitutie mogelijk.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van 1% per maand over het totale factuurbedrag. Dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, is Patricia de Groot vanaf dat moment gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden op te schorten.

Alle buitengerechtelijke invorderingskosten komen ten laste van Opdrachtgever.

12. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Opdrachtgever aanvaardt dat Patricia de Groot niet aansprakelijk is voor (de gevolgen van) de gegeven trainingen, sessies, gesprekken en adviezen. Indien Patricia de Groot in weerwil van het voorgaande in rechte aansprakelijk wordt geacht, aanvaardt de opdrachtgever dat de aansprakelijkheid van Patricia de Groot is beperkt tot het betaalde honorarium betrekking hebbend op degene die haar aansprakelijk stelt.

13. Toepasselijk recht en geschillenregeling
Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

In geval van geschillen tussen Opdrachtgever en Patricia de Groot, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer GV 5599.